Search

Results 1-10 of 13.
 |   | 
JRC N°Publication YearTitleAuthor(s), Editor(s), Other Contributor(s)
JRC291102004European Union Risk Assessment Report. Monochloroacetic Acid (MCAA). Cas No. 79-11-8. Einecs No. 201-178-4.MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; COSGROVE Orna; DE BRUIJN Jack; LUOTAMO Marita; MUSSET C.; O CONNOR Saundra; PAKALIN S.; PAYA PEREZ A.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; SCHWARZ-SCHULZ Beatrice; VEGRO S.
JRC288312004European Union Risk Assessment Report. 1,4-Dichlorobenzene. CAS No. 106-46-7, EINECS No. 203-400-5MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; COSGROVE Orna; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O CONNOR Saundra; PAKALIN S.; PAYA-PEREZ Ana beatriz; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; SCHWARZ-SCHULZ Beatrice
JRC258252003European Union Risk Assessment Report. DIDP, CAS No. 68515-49-1 and 26761-40-0, EINECS nO. 271-091-4 and 247-977-1.MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC258262003European Union Risk Assessment Report. Methyl Acetate, CAS No. 79-20-9. EINECS No. 201-185-2.MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC260892003European Union Risk Assessment Report. 1-Vinyl-2-Pyrrolidone. CAS No. 88-12-0. EINECS 201-800-4MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PAYA-PEREZ Ana beatriz; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC260232003European Union Risk Assessment Report. Bisphenol A. CAS No. 80-05-7. EINECS No. 201-245-8MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC258272003European Union Risk Assessment Report. DINP, CAS No. 68515-48-0 and 28553-12-0, EINECS No. 271-090-9 and 249-079-5.MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC260242003European Union Risk Assessment Report. Hydrogen Peroxide. CAS No. 7722-84-1. EINECS No. 231-765-0MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; DE BRUIJN Jack; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC260882003European Union Risk Assessment Report. n-Pentane. CAS No. 109-66-0. EINECS No. 203-692-4MUNN Sharon j.; ALLANOU Remi; ASCHBERGER Karin; BERTHAULT F.; MUSSET C.; O' CONNOR Sarah; PAKALIN S.; PAYA-PEREZ Ana beatriz; PELLEGRINI Grazia; SCHEER Stefan; VEGRO S.
JRC243802002European Union Risk Assessment Report Toluene. CAS No. 108-88-3. EINECS No. 203-625-9HANSEN Bjorn gaarn; MUNN Sharon j.; PAKALIN S.; LUOTAMO Marita; ALLANOU Remi; PELLEGRINI Grazia; DE BRUIJN Jack; BERTHAULT F.; VEGRO S.; SCHEER Stefan